Image

นางสาวพิมพ์ลักษณ์  จันทวงค์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Image

นางลัดดาวรรณ ทวีวัน

ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Image

-

นักวิชาการศึกษา

Image

นางสาวนัทธมน  ป้องกัน

ครู

Image

นางสาวธนาภา  สงสายออ

ครู

Image

นางนฤมล  พันธิยา

ครู

Image

นางสาวสุภัตรา  เสียงเพราะ

ผู้ดูแลเด็ก

Image

นางสุภาวดี  จันทรักษ์

ผู้ดูแลเด็ก

Image

นางสาววิชุลดา  เคนหาราช

ผู้ดูแลเด็ก

Image

นางสาวลักขณา  พรมมงคุณ

ผู้ดูแลเด็ก