Image

นางสาวพิมพ์ลักษณ์  จันทวงค์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Image

นางสาวนัทธมน  ป้องกัน

ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Image

นางสาวกนกวรรณ  เพชรสีทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Image

นางลัดดาวรรณ  ทวีวัน

ครู

Image

นางสาวธนาภา  สงสายออ

ครู

Image

ว่าง

ครู

Image

นางสาวสุภัตรา  เสียงเพราะ

ผู้ดูแลเด็ก

Image

ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก

Image

นางสาววิชุลดา  เคนหาราช

ผู้ดูแลเด็ก

Image

นางสาวลักขณา  พรมมงคุณ

ผู้ดูแลเด็ก

Image

นางสาวนันติยา  สุพร

พนักงานจ้างเหมาบริการ