Image

นางสาวพิมพ์ลักษณ์  จันทวงค์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Image

นางลัดดาวรรณ ทวีวัน

ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Image

ว่าง

นักวิชาการศึกษา

Image

นางสาวนัทธมน  ป้องกัน

ครู

Image

นางสาวธนาภา  สงสายออ

ครู

Image

นางนฤมล  อะโคตรมี

ครู

Image

นางสาวสุภัตรา  เสียงเพราะ

ผู้ดูแลเด็ก

Image

ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก

Image

นางสาววิชุลดา  เคนหาราช

ผู้ดูแลเด็ก

Image

นางสาวลักขณา  พรมมงคุณ

ผู้ดูแลเด็ก

Image

นางสาวนันติยา  สุพร

พนักงานจ้างเหมาบริการ