Image

นางสาววราภรณ์  ศรีอนันต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

Image

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Image

นายวัชระ  คะแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

Image

นางสาววราภรณ์  ศรีอนันต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Image

นางสาวนลินญา  ยอดเทพ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Image

นางมะลิวรรณ  ใจตาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี