Image

นายปิยะ  ภาณุมาศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

Image

ว่าง

วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)

Image

ว่าง

นักจัดการงานช่าง (ปก./ชก.)

Image

นายศักดา  โคตะมี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

Image

นายธวัชชัย  เรืองตระกูล

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

Image

นายอัมรินทร์  ป้องกัน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

Image

นายอรุณ  ไชยสิทธิ์

พนักงานขับรถขยะ

Image

นายคำมูล เทพชมพู

พนักงานเก็บขยะ

Image

นายสถาน  พิกุล

พนักงานเก็บขยะ

Image

นายบรรเทิง  ประเคนคชา

พนักงานเก็บขยะ

Image

ว่าง

พนักงานผลิตน้ำประปา

Image

นายชัชชัย  วัชระสุขโพธิ์

พนักงานผลิตน้ำประปา