Image

นายนริศ  อาจหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
ติดต่อ 0-8105-9800-8

Image

นายไชยรัตน์  ดาช้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
ติดต่อ 0-9268-9886-6

Image

นายบุญเลิศ  ผลจันทร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
ติดต่อ 0-8786-1060-1

Image

นายรชานนท์  ศรีนอก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
ติดต่อ 0-6219-1955-6