เสนอแนะ/แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของเรา มูลที่ได้จากข้อคิดเห็นหรือคำติชมของท่าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจะนำมาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

เสนอแนะ

ส่วนบนของฟอร์ม

ต้องกรอกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย*