การประชุมสามัญประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า