โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ