“ชุมชนมีความมั่นคง เข้มแข็ง ปลอดภัย รายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิต ดีทุกด้าน ประสานความสัมพันธ์เพื่อนบ้าน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น” นโยบายการพัฒนา
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
     
1.   เร่งรัดจัดหาและประสานงานงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคในท้องถิ่นให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอื่นๆ
2.   กระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
3.   มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการมุ่งเน้นสร้างเสริมความสะอาดเป็นระเบียบ และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยการก่อสร้างและปรับปรุง บูรณะ พัฒนา ถนน ซอย ให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล
4.   ส่งเสริมให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชนและประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม
5.   จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนทุกแห่งในตำบลบุ่งคล้าเพื่อพัฒนาทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 เพื่อเป้าหมายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6.   ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กประถมวัย ให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
7.   เพิ่มและพัฒนาศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล ให้เป็นเอกเทศจัดหาบุคลากรแนะนำประจำศูนย์บริการให้ครอบคลุมทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ
8.   สนับสนุนและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ สหกรณ์ต่างๆ ในตำบลบุ่งคล้าให้เข้มแข็ง เช่น สหกรณ์กองทุนสวนยาง ให้เป็นศูนย์กลางการบริการให้ครบวงจร จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้แก่สมาชิก
9.   ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ของที่ระลึก ตลาดชุมชนและส่งเสริมระบบการตลาด จัดหาแหล่งเงินทุน ให้กับกลุ่มแม่ค้าพัฒนาตลาดชุมชนฯให้เป็นตลาดที่มีสินค้าครบวงจร จัดอบรมเพิ่มกลยุทธ และส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มแม่ค้าทุกหมู่บ้าน
10.   ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพบริการให้กับกลุ่มเกษตรกร
11.   จัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ ที่สำคัญของท้องถิ่นเช่นประเพณีแข่งเรือยาว วันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และวันสำคัญทางพุทธศาสนาให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไปสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น”
12.   ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในชุมชนให้รักถิ่นเกิด และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
13.   สนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้บริการตรวจสุขภาพ ดูแลสุขภาพอนามัยให้กลุ่มเด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสวัสดิการและได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
14.   สนับสนุนนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมอำนวยความสะดวกจัดส่งถึงบ้าน
15.   สนับสนุนจัดหาและพัฒนาสถานที่นันทนาการและสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
16.   สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมด้านการกีฬา และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ให้มีมาตรฐานเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและให้เป็นที่สนใจของประชาชน
17.   จัดสอนพื้นฐานและเทคนิคด้านการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจโดยเชิญนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในท้องถิ่นมาทำการสอนเพื่อให้เกิดความสำนึกรักในกิจกรรมกีฬา (เป็นความฝันที่เอื้อมถึงได้)
18.   จัดให้มีสภาที่ปรึกษาโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นทุกหมู่บ้านให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่น
19.   ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ อสม. ประจำตำบล ให้มีบทบาทและมีสวัสดิการด้านรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
20.   ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดหนองคายและนโยบายของอำเภอบุ่งคล้า เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลบุ่งคล้า
21.   การป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท ด้วยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง
22.   และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม โดยการพัฒนาคุณภาพของเจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและการบริการประชาชน
23.   มุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาการทั้งด้านความรู้และบุคลิกภาพให้มีความก้าวหน้า
เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นสร้างบุคลากรทางการเมืองให้มีความก้าวหน้าในอนาคต
24.   พัฒนาปรับปรุงศักยภาพด่านจุดผ่อนปรนบุ่งคล้าให้เป็นด่านถาวร หรือจุดผ่อนปรนพิเศษเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว จัดให้มีการประชุมเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างเมืองปากกระดิ่งและอำเภอบุ่งคล้าอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
25.   รายได้ด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นให้เข็มแข็งให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักลงทุน เช่น การค้าชายแดน การท่องเที่ยว การเกษตรและอาชีพอื่นๆ
26.   พัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั่วไปทั่งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้สื่อที่มีอยู่แล้วทุกรูปแบบ