ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

Image

นายชัยโรจน์  อโคตมี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

Image

นายเพียรชัย  คำเสนา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

Image

นางจริน คำกอง

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 1 บ้านบุ่งคล้า

Image

นายธงชัย โคตรัตน์

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 1 บ้านบุ่งคล้า

Image

นายประวิทย์ โคตรรัตน์

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง

Image

นายสมศักดิ์  โต๊ดสี

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 3 บ้านบุ่งคล้าเหนือ

Image

นายชูเกียรติ  พรมดวงดี

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 4 บ้านนาจาน

Image

นายสมัคร  พรมพุทธ

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 4 บ้านนาจาน

Image

นายพานิช  อะโคตรมี

สมาชิก.อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 5 บ้านดอนจิก

Image

นางเรียม  อังคณา

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 5 บ้านดอนจิก

Image

นายธนพล  ผลจันทร์

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 6 บ้านดอนแพง

Image

นายนิพันธ์ ตระแก้วจิตร์

สมาชิก.อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 6 บ้านดอนแพง

Image

นายสุธี  พิลาดิษฐ์

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 7 บ้านขามเปี้ย

Image

นายอดุลย์  หัสสิม

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 8 บ้านซำบอน

Image

นายสุเทพ  วงค์สำเนา

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด

Image

นายวิรัตน์  จำปาทุม

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด

Image

นายชนะ พรหมอารักษ์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า