Image

นายเพียรชัย  คำเสนา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

Image

นายสมศักดิ์  โต๊ดสี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

Image

นายทวี  แสงสว่าง

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 1 บ้านบุ่งคล้า

Image

นายชัยกมล  เคนหาราช

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 4 บ้านนาจาน

Image

นางเรียม  อังคณา

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 5 บ้านดอนจิก

Image

นางสาวอุดม  หอมทุม

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 6 บ้านดอนแพง

Image

นายชัยสิทธิ์  เซาะก่าน

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 7 บ้านขามเปี้ย

Image

นายชารี  ศรีสมบิน

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 8 บ้านซำบอน

Image

นายวิรัตน์  จำปาทุม

สมาชิกสภา อบต.บุ่งคล้า
หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด

Image

นายชนะ  พรหมอารักษ์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า