Image

นางสาววราณีย์  อรรคศรีวร

หัวหน้าสำนักปลัด

Image

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Image

นางธิดาจันทร์  วิชิต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Image

นายสุริยันต์  คำชมภู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Image

นางสาวสุรีย์วัล  จันทกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Image

ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

Image

นายคมขัมภ์  โคตรรัตน์

พนักงานสูบน้ำ

Image

นางสาวทิพย์ภาพร  คำมณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image

นางวิราวรรณ  อะโคตรมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image

นายวัชระพงษ์  เครื่องแก้ว

นักการภารโรง