Image

นางสาววราณีย์  อรรคศรีวร

หัวหน้าสำนักปลัด

Image

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Image

นางธิดาจันทร์  วิชิต

นักทรัพยากรบุคคล

Image

นายสุริยันต์  คำชมภู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Image

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

Image

นายคมขัมภ์  โคตรรัตน์

พนักงานสูบน้ำ

Image

นางสาวทิพย์ภาพร  คำมณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image

นางวิราวรรณ  อะโคตรมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Image

นายวัชระพงษ์  เครื่องแก้ว

นักการภารโรง