โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า
วันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔